Home » O Fundacji » Statut

STATUT

FUNDACJI BRATERSTWO

 

Postanowienia ogólne

 § 1

Fundacja pod nazwą „BRATERSTWO – Małopolska Fundacja Przyjaźni Polsko – Ukraińsko – Słowackiej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Kreychy Vladyslav, zamieszkałego w Tyliczu, przy ul. Pułaskiego 36.

zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Arkadiusza Romana w kancelarii notarialnej w Muszynie, ul. Piłsudskiego 11, w dniu 29-01-2013 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 § 2

Fundacja ma osobowość prawną.

 § 3

Siedzibą fundacji jest miasto Krynica Zdrój.

 § 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 § 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

 § 6

Celami Fundacji są:

 1. Rozwijanie i wzmacnianie współpracy i przyjaznych stosunków między Polską, Ukrainą i Słowacją.
 2. Wspieranie i inicjowanie współpracy kulturalnej, sportowej i turystycznej pomiędzy narodami Polski, Ukrainy i Słowacji.
 3. Zachowanie dorobku kulturowego rejonów górskich – Beskidów, Podhala, Spisza i Orawy.
 4. Propagowanie szeroko pojętej „kultury pogranicza”.
 5. Tworzenie nowych kontaktów gospodarczych pomiędzy firmami Polski, Ukrainy i Słowacji.
 6. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 7. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność kulturalna, ochrony środowiska, dobroczynności.
 8. Działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą
 9.  Organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej potrzebujący
 10. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zagrożeniu wykluczeniem społecznym

 § 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację wymiany kulturalnej między Polską, Ukrainą i Słowacją.
 2. Organizację szkoleń, zjazdów i sympozjów,
 3. Organizację wymiany młodzieżowej,
 4. Działalność edukacyjną, wydawniczą, badawczą,
 5. Organizację koncertów, plenerów, spotkań i poświęconych kulturze rejonów górskich Polski, Słowacji i Ukrainy,
 6. Aktywne wspieranie turystki rejonów multikulturowych,
 7. Promocję walorów turystycznych Polski, Ukrainy i Słowacji,
 8. Koordynację działań instytucji o podobnym zakresie działania, oraz wspieranie działań promocyjnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i administracji państwowej,
 9. Fundowanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych twórców z Polski, Ukrainy i Słowacji,
 10. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 § 8

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 4. Wypoczynku dzieci i młodzieży;
 5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 6. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 7. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 8. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 9. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 10. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Majątek i dochody Fundacji.

 § 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 § 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji.

 § 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji.

 § 12

 1. Władzami fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji.

 1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji.

 § 13

 1. Rada Fundacji jest organem opiniującym i kontrolnym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z minimum trzech członków.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 10. Fundator może odwołać członka Rady Fundacji.

 § 14

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji, na wniosek Fundatora, lub własny, powołuje Członków Zarządu Fundacji.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 § 15

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 2. Nadzór nad działalnością Fundacji.

 § 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

Zarząd Fundacji.

 § 17

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.
 2. Zarząd może być jednoosobowy.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Fundator powołuje Prezesa Zarządu.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

 § 18

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 2. uchwalanie regulaminów,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 8. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, a w przypadku zarządu jednoosobowego – jednoosobowo.
 9. o posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 10. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 11. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

            Sposób Reprezentacji

 § 19

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Fundator, Prezes Fundacji, lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

            Zmiana Statutu

 § 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

 § 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 § 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

 § 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 § 24

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 § 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.