Home » O Fundacji » Sprawozdania » Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

I

„Braterstwo” Małopolska Fundacja Przyjaźni Polsko – Ukraińsko – Słowackiej
KRS:0000456888
33-380 Krynica-Zdrój
ul. prof. Henryka Świdzińskiego 28/1
NIP: 7343519610
f.braterstwo@gmail.com
data wpisu do Rejestru: 2013-04-03
Zarząd Fundacji – jednoosobowy, Prezes – Iwona Romaniak

II

Celami Fundacji są:
Rozwijanie i wzmacnianie współpracy i przyjaznych stosunków między Polską, Ukrainą i Słowacją.
Wspieranie i inicjowanie współpracy kulturalnej, sportowej i turystycznej pomiędzy narodami Polski, Ukrainy i Słowacji.
Zachowanie dorobku kulturowego rejonów górskich – Beskidów, Podhala, Spisza i Orawy.
Propagowanie szeroko pojętej „kultury pogranicza”.
Tworzenie nowych kontaktów gospodarczych pomiędzy firmami Polski, Ukrainy i Słowacji.
Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność kulturalna, ochrony środowiska, dobroczynności.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
Organizację wymiany kulturalnej między Polską, Ukrainą i Słowacją.
Organizację szkoleń, zjazdów i sympozjów,
Organizację wymiany młodzieżowej,
Działalność edukacyjną, wydawniczą, badawczą,
Organizację koncertów, plenerów, spotkań i poświęconych kulturze rejonów górskich Polski, Słowacji i Ukrainy,
Aktywne wspieranie turystki rejonów multikulturowych,
Promocję walorów turystycznych Polski, Ukrainy i Słowacji,
Koordynację działań instytucji o podobnym zakresie działania, oraz wspieranie działań promocyjnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i administracji państwowej,
Fundowanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych twórców z Polski, Ukrainy i Słowacji,
Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
W 2016 roku Fundacja zrealizowała następujące projekty:

 
– Plener ,,Braterskie spojrzenie – spotkanie w zimie”,  termin  24.01 – 04.02.2016 r.

-„ Muzyczna zima”  termin od 19.02 do 25.02,2016 r. , uczestnicy festiwalu występowali w Gorlicach      i Krynicy-Zdrój. Podczas festiwalu Fundacja Braterstwo  podpisała umowę o współpracy                          z Uniwersytetem Pedagogicznym z Winnicy na Ukrainie

– rozpoczęcie akcji zbiórki książek dla Polonii na Ukrainie ( miesiąc luty 2016 r.)

– w dniu 25.05.2016 r. przekazanie zebranych książek we Lwowie ( około 18 tys. woluminów !)

 – w dniach 27-28 maja  przedstawiciele fundacji przebywali z wizytą w Winnicy

– Fundacja otrzymała nagrodę Starosty Powiatowego za „Inicjatywę Roku”

– w dniach  21.07 – 28.07.2016 r. zorganizowano pobyt grupy dzieci z Chmielnika 27 osób

– w dniach  21.07 – 29.07.2016 r. organizacja pobytu grupy dzieci z Winnickiej oraz Lwowskiej Polonii w miejscowości Łosie obok Uścia Gorlickiego (agroturystyka „ Skrawek Nieba”)

– VI plener malarstwa i rękodzieła „ Braterskie spojrzenie”, termin 20.07 – 30.07.2016 r.

– Udział przedstawicieli fundacji we wrześniowym  Forum Ekonomicznym organizowanym w Krynicy – Zdroju

– organizacja w dniach 12 – 15 października 2016 r., w galerii Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, wystawy prac studentów ze Lwowa

– organizacja w Krynicy – Zdrój, w terminie 13.10  – 29.10.2016 r., pobytu dzieci z Winnicy (w skład grupy wchodziły dzieci z polonii ukraińskiej oraz przesiedleńcy z Donbasu)

– 09.11.2016 r. otwarcie biblioteki w Chmielniku , mieście partnerskim Krynicy-Zdrój

                                                                                                                                                                                                                                – organizacja transportów pomocy humanitarnej na Ukrainę
– koordynacja transportów leków do strefy ATO z przeznaczeniem dla uchodźców i rannych – na rzecz Polskiej Misji Medycznej oraz Fundacji Medicover.
Fundacja przekonała donatorów do pokrycia kosztów części wyżej wymienionych projektów, poprzez finansowanie „wprost” – pokrycie kosztów faktur wystawionych na donatorów. Resztę pokryto z wpłat – darowizn celowych od osób prywatnych.
III

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
IV
W 2017 roku podjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdania Prezesa za rok 2016.
V           
Fundacja uzyskała wpływy w wysokości 11 327,60  pln. ( złotych  grosze), w całości przeznaczony na dofinansowanie działalności statutowej, i realizowanych w jej ramach projektów.
VI
Koszty prowadzonej działalności, administracyjne, pozostałe, zostało poniesione przez wolontariuszy, członków Rady oraz Prezesa Zarządu.

VII     

Fundacja nie zatrudniała pracowników, zawarła trzy umowy cywilnoprawne (o dzieło), finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach grantu 4500 zł z projektu Braterskie spojrzenie –Krynica jest piękna” , nie zaciągała pożyczek, nie przyjmowała pożyczek, nie nabywała akcji, obligacji, środków trwałych. Członkowie organów Fundacji działają na jej rzecz nieodpłatnie.

VIII

Fundacja nie prowadziła działań zleconych.

IX

Za 2016 rok złożono deklarację CIT-8.