Home » O Fundacji » Sprawozdania » Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015
I
„Braterstwo” Małopolska Fundacja Przyjaźni Polsko – Ukraińsko – Słowackiej
KRS:0000456888
33-380 Krynica-Zdrój
ul. prof. Henryka Świdzińskiego 28/1
NIP: 7343519610
f.braterstwo@gmail.com
data wpisu do Rejestru: 2013-04-03
Zarząd Fundacji – jednoosobowy, Prezes – Iwona Romaniak
II
Celami Fundacji są:
Rozwijanie i wzmacnianie współpracy i przyjaznych stosunków między Polską, Ukrainą i Słowacją.
Wspieranie i inicjowanie współpracy kulturalnej, sportowej i turystycznej pomiędzy narodami Polski, Ukrainy i Słowacji.
Zachowanie dorobku kulturowego rejonów górskich – Beskidów, Podhala, Spisza i Orawy.
Propagowanie szeroko pojętej „kultury pogranicza”.
Tworzenie nowych kontaktów gospodarczych pomiędzy firmami Polski, Ukrainy i Słowacji.
Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność kulturalna, ochrony środowiska, dobroczynności.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
Organizację wymiany kulturalnej między Polską, Ukrainą i Słowacją.
Organizację szkoleń, zjazdów i sympozjów,
Organizację wymiany młodzieżowej,
Działalność edukacyjną, wydawniczą, badawczą,
Organizację koncertów, plenerów, spotkań i poświęconych kulturze rejonów górskich Polski, Słowacji i Ukrainy,
Aktywne wspieranie turystki rejonów multikulturowych,
Promocję walorów turystycznych Polski, Ukrainy i Słowacji,
Koordynację działań instytucji o podobnym zakresie działania, oraz wspieranie działań promocyjnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i administracji państwowej,
Fundowanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych twórców z Polski, Ukrainy i Słowacji,
Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
W 2015 roku Fundacja zrealizowała następujące projekty:
– od 21.02 do 28.02 „Muzyczna Zima”. Uczniowie szkoły muzycznej z Winnicy i artyści ukraińscy (28 osób) występy w Krynicy-Zdrój – dwukrotnie oraz w Gorlicach i Tarnowie
– kwiecień ,przyjazd do Gorlic dzieci żołnierzy walczących w ATO ( 20 osób)
– przyjazd do Krynicy – Zdrój ( termin 01.05 – 14.05.2015 r.) i występy podczas majówki laureatów międzynarodowego konkursu muzycznego „Muzyczna Parasolka” dla dzieci i młodzieży ( 35 osób ) organizowanego w Winnicy na Ukrainie. Występy w Krynicy-Zdrój, Warszawie, Radomiu, Kamiannej
i Polanach
– 04.06.2015 r. podpisanie umowy partnerskiej z miastem Chmielnik
– 03.07 – 08.07.2015 r. przyjazd do Ujścia Gorlickiego dzieci żołnierzy walczących w ATO ze Lwowa i Chmielnik ( 28 osób)
– przyjazd grupy dzieci z Kijowa i Lwowa do Wapiennego ( 25 osób)

– Lipiec , realizacja projektu ”Muzyka Łemków – spotkanie II” (20 osób z Ukrainy i 20 osób z Polski) – występy podczas „Łemkowskiej Watry” oraz „Święta Dzieci Gór”
– 15.08 – 22.08.2015 r. przyjazd dzieci ze wsi Stiepaszki na Ukrainie (18 osób)
– 17.08 – 28.08.2015 r. ”II Plenery Malarskie” pod nazwa” Krynica jest piękna” ( 12 osób ) – 17.08 – 28.08.2015 r. „ Master Klasy – spotkanie drugie „ (10 osób) – sierpień – 08.09 – 14.09.2015 r. przyjazd i występy laureatów „Muzycznej Parasolki” podczas Festiwalu Biegowego w Krynicy – Zdrój , na Dożynkach w Polanach oraz w Gorlicach ( 35 os)
– szkolenie medyczne dla wolontariuszy z Ukrainy – organizacja transportów pomocy humanitarnej na Ukrainę
– koordynacja transportów leków do strefy ATO z przeznaczeniem dla uchodźców i rannych – na rzecz Polskiej Misji Medycznej oraz Fundacji Medicover.
Projekt „Muzyka Łemków – spotkanie II” realizowany był w ramach grantu z Narodowego Centrum Kultury”, w wysokości 49600 pln. Projekt w całości rozliczono.
Fundacja przekonała donatorów do pokrycia kosztów części wyżej wymienionych projektów, poprzez finansowanie „wprost” – pokrycie kosztów faktur wystawionych na donatorów. Resztę pokryto z wpłat – darowizn celowych od osób prywatnych.

III
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
IV
W 2016 roku podjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdania Prezesa za rok 2015.
V
Fundacja uzyskała wpływy w wysokości 82670, 63 pln. (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych sześćdziesiąt trzy grosze), w całości przeznaczony na dofinansowanie działalności statutowej, i realizowanych w jej ramach projektów.
VI
Koszty prowadzonej działalności, administracyjne, pozostałe, zostało poniesione przez wolontariuszy, członków Rady oraz Prezesa Zarządu.
VII
Fundacja nie zatrudniała pracowników, zawarła 4 umowy cywilnoprawne (o dzieło), finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach grantu „Muzyka Łemków” z projektu „Polsko-ukraińska wymiana młodzieży” (1960 pln), nie zaciągała pożyczek, nie przyjmowała pożyczek, nie nabywała akcji, obligacji, środków trwałych. Członkowie organów Fundacji działają na jej rzecz nieodpłatnie.
VIII
Fundacja nie prowadziła działań zleconych.
IX
Za 2015 rok złożono deklarację CIT-8.

 

BILANS 2015r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2015r.