Home » O Fundacji » Sprawozdania » Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

I

„Braterstwo” Małopolska Fundacja Przyjaźni Polsko-Ukraińsko-Słowackiej
KRS:0000456888
33-380 Krynica-Zdrój
ul. prof. Henryka Świdzińskiego 28/1
NIP: 7343519610
f.braterstwo@gmail.com
data wpisu do Rejestru: 2013-04-03
Zarząd Fundacji – jednoosobowy, Prezes – Iwona Romaniak

II

Celami Fundacji są:
Rozwijanie i wzmacnianie współpracy i przyjaznych stosunków między Polską, Ukrainą i Słowacją.
Wspieranie i inicjowanie współpracy kulturalnej, sportowej i turystycznej pomiędzy narodami Polski, Ukrainy i Słowacji.
Zachowanie dorobku kulturowego rejonów górskich – Beskidów, Podhala, Spisza i Orawy.
Propagowanie szeroko pojętej „kultury pogranicza”.
Tworzenie nowych kontaktów gospodarczych pomiędzy firmami Polski, Ukrainy i Słowacji.
Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność kulturalna, ochrony środowiska, dobroczynności.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
Organizację wymiany kulturalnej między Polską, Ukrainą i Słowacją.
Organizację szkoleń, zjazdów i sympozjów,
Organizację wymiany młodzieżowej,
Działalność edukacyjną, wydawniczą, badawczą,
Organizację koncertów, plenerów, spotkań i poświęconych kulturze rejonów górskich Polski, Słowacji i Ukrainy,
Aktywne wspieranie turystki rejonów multikulturowych,
Promocję walorów turystycznych Polski, Ukrainy i Słowacji,
Koordynację działań instytucji o podobnym zakresie działania, oraz wspieranie działań promocyjnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i administracji państwowej,
Fundowanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych twórców z Polski, Ukrainy i Słowacji,
Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
W 2014 roku Fundacja zrealizowała następujące projekty:
Szkoła muzyczna I stopnia z Winnicy- podpisanie umowy ze szkoła muzyczna z Krynicy Zdroju (około 20 osób ) – maj
„Gracja” – występy wokalne i taneczne młodzieży z Ukrainy na krynickim Deptaku (50 osób) – maj
”I Plenery Malarskie” pod nazwa” Krynica jest piękna” ( 25 osób ) – lipiec
”Muzyka Łemków” (50 osób) – lipiec
Dzieci żołnierzy z ATO (15 osób) – sierpień
Dzieci żołnierzy z ATO (10 osób ) – wrzesień
Dzieci żołnierzy z ATO (16 osób) – październik
Dzieci żołnierzy z ATO (12 osób) – listopad
Dzieci rannych, żołnierzy ATO (15 osób) – grudzień
organizacja dwunastu transportów pomocy humanitarnej na Ukrainę
koordynacja transportów leków do strefy ATO z przeznaczeniem dla uchodźców i rannych – na rzecz Polskiej Misji Medycznej oraz Fundacji Medicover.
Projekt „Muzyka Łemków” realizowany był w ramach grantu z Narodowego Centrum Kultury”, w wysokości 44440 pln. Projekt w całości rozliczono.
Fundacja przekonała donatorów do pokrycia kosztów części wyżej wymienionych projektów, poprzez finansowanie „wprost” – pokrycie kosztów faktur wystawionych na donatorów. Resztę pokryto z wpłat – darowizn celowych od osób prywatnych.
III

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
IV
W 2014 roku podjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdania Prezesa za rok 2013, oraz podjęto uchwałę o zmianie statutu, i wprowadzeniu zapisu o działalności pożytku publicznego.
V
Fundacja uzyskała wpływy w wysokości 62969 złotych (sześćdziesiąt dwa tysiące, dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć), w całości przeznaczony na dofinansowanie działalności statutowej, i realizowanych w jej ramach projektów.
VI
Koszty prowadzonej działalności, administracyjne, pozostałe, zostało poniesione przez wolontariuszy, członków Rady oraz Prezesa Zarządu.

VII

Fundacja nie zatrudniała pracowników, zawarła 4 umowy cywilnoprawne (o dzieło), finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach grantu „Muzyka Łemków” z projektu „Polsko-ukraińska wymiana młodzieży” (5960 pln), nie zaciągała pożyczek, nie przyjmowała pożyczek, nie nabywała akcji, obligacji, środków trwałych. Członkowie organów Fundacji działają na jej rzecz nieodpłatnie.

VIII

Fundacja nie prowadziła działań zleconych.

IX

Za 2014 rok złożono deklarację CIT-8.