Home » O Fundacji » Sprawozdania » Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

SPRAWDOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013

 

 

I

 

„Braterstwo” Małopolska Fundacja Przyjaźni Polsko-Ukraińsko-Słowackiej

KRS:0000456888

33-380 Krynica-Zdrój

 1. prof. Henryka Świdzińskiego 28/1

NIP: 7343519610

f.braterstwo@gmail.com

data wpisu do Rejestru: 2013-04-03

Zarząd Fundacji – jednoosobowy, Prezes – Iwona Romaniak

 

II

 

Celami Fundacji są:

 1. Rozwijanie i wzmacnianie współpracy i przyjaznych stosunków między Polską, Ukrainą i Słowacją.
 2. Wspieranie i inicjowanie współpracy kulturalnej, sportowej i turystycznej pomiędzy narodami Polski, Ukrainy i Słowacji.
 3. Zachowanie dorobku kulturowego rejonów górskich – Beskidów, Podhala, Spisza i Orawy.
 4. Propagowanie szeroko pojętej „kultury pogranicza”.
 5. Tworzenie nowych kontaktów gospodarczych pomiędzy firmami Polski, Ukrainy i Słowacji.
 6. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 7. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność kulturalna, ochrony środowiska, dobroczynności.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację wymiany kulturalnej między Polską, Ukrainą i Słowacją.
 2. Organizację szkoleń, zjazdów i sympozjów,
 3. Organizację wymiany młodzieżowej,
 4. Działalność edukacyjną, wydawniczą, badawczą,
 5. Organizację koncertów, plenerów, spotkań i poświęconych kulturze rejonów górskich Polski, Słowacji i Ukrainy,
 6. Aktywne wspieranie turystki rejonów multikulturowych,
 7. Promocję walorów turystycznych Polski, Ukrainy i Słowacji,
 8. Koordynację działań instytucji o podobnym zakresie działania, oraz wspieranie działań promocyjnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i administracji państwowej,
 9. Fundowanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych twórców z Polski, Ukrainy i Słowacji,
 10. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

W 2013 roku Fundacja zrealizowała następujące projekty:

Wizyta Strażaków z Winnicy w Krynicy-Zdrój – lipiec

 • Turniej hokejowy drużynowy „Piranie”z Winnicy,z KTH KM z Krynicy -Zdroju około 30 osób w Winnicy na Ukrainie – kwiecień
 • Wymiana młodzieży z Chmielnika około 20 osób – sierpień
 • „II Plenery Malarskie ” malarzy z miasta Winnicy pod nazwą „Braterskie Spojrzenie” -w Panoramie (około 15 osób ) – sierpień
 • Udział w Forum Ekonomicznym grupy biznesmenów i polityków Obwodu Winnickiego na czele z Gubernatorem,oraz podpisanie umowy po między” Fundacją Braterstwo” a Pozarządową Organizacją Obwodową  -wrzesień
 • „Muzyczna Parasolka” festiwal młodzieży z Ukrainy podczas Festiwalu Biegowego (około 50 osób) – wrzesień
 • Wizyta Burmistrza z Chmielnika w Krynicy-Zdroju i podpisanie umowy partnerskiej – listopad – Rewizyta druży hokejowej” Piranie” z Winnicy, oraz turniej hokejowej na Krynickim lodowisku z drużyną ”KTH KM” (około 40 osób ) – grudzień

Fundacja przekonała donatorów do pokrycia kosztów wyżej wymienionych projektów, poprzez finansowanie „wprost” – pokrycie kosztów faktur wystawionych na donatorów.

III

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV

W 2013 roku podejmowano jedynie uchwały założycielskie.

V

Fundacja uzyskała wpływ w wysokości 1000 pln (jeden tysiąc złotych), w całości przeznaczony na dofinansowanie projektów.

VI

Koszty prowadzonej działalności, administracyjne, pozostałe, zostały poniesione przez wolontariuszy.

 

VII

 

Fundacja nie zatrudniała pracowników, nie zawierała umów cywilnoprawnych, nie zaciągała pożyczek, nie przyjmowała pożyczek, nie nabywała akcji, obligacji, środków trwałych.

 

VIII

 

Fundacja nie prowadziła działań zleconych.

 

IX

 

Za 2013 rok złożono deklarację CIT-8.